::یک فنجان چای (بهزاد منفرد)::

::یک فنجان چای (بهزاد منفرد)::

سه‌شنبه 25 مرداد‌ماه سال 1390

یک فنجان چای

من حتی به این کلمات هم خیانت کردم 

 همینه زندگی شکلی دیگر جز این احساسات ندارد . کاش جمله ای در دنیا وجود داشت که شیطان را از رو می برد گرچه من به شیطان هم خیانت کردم . 

راستی چرا ما خیانت می کنبم؟  

چرا این خانه تنهائی کلمات من حتی یک فنجان چای هم نخورد؟ 

چرا گاهی این کهن ذهن بالتیموری میگه بسه دیگه اما بس نمی کنه . مدتی از سیر تکاملی خودم دور بودم فقط با گلهای آفتاب گردان زندگی می کردم . روزها سرشون و می گرفتن به سوی آسمان و با خورشید عشق بازی می کردن و شبها سرشون پائین از ماه دوری ازشون پرسیدم چرا اینگونه اید زمان دهن باز کرد و جای آنها گفت خصلت این گلها این گونه است خیانت نمی کنند.  

ولی من باز خیانت کردم اینبار به خودم چون وقتی سرشون پایین بود تمامی تخمه ها را شبانه دزدیدم تا کنار این فنجان چای تخمه عشق بشکنم آری من  ثمره عشق را دزدیدم تا این خانه خیانت بسراید .  

 

ولی این آسمان که آسمان ها دارد در سرش خدائی دارد و هر بار دیدمش با دو دست لمسش کردم از او خواستم در این بازی خیانت من و سهیم نکند . و باز می خواهم ُ...